Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.

  Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen, gelden voor de Informatiemarkt speciale regels voor aanwezigheid van raadsleden, betrokkenen en publiek. Volg de instructie van de medewerkers van de griffie en bodedienst.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In 2016 is in Nederland het VN-verdrag Handicap in werking getreden. Dit verdrag gaat over alledaagse thema’s als zorg, wonen, werken en vervoer. Gemeenten hebben van het rijk de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan het VN-verdrag. De gemeente Leusden heeft dit verdrag aangegrepen om een lokale inclusie agenda op te stellen.

  De lokale inclusie agenda gaat over een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en naar vermogen kan deelnemen. Alle mensen moeten mee kunnen doen in de samenleving: alle leeftijden, culturele achtergronden, gender, inkomen, talenten en beperkingen. Dit is een opgave voor de hele samenleving: gemeente, bedrijven, horeca, verenigingen en inwoners. Maar de samenleving is niet voor iedereen even toegankelijk. Sommige groepen ervaren meer beperkingen dan anderen. Dat geldt vooral voor mensen met een handicap, laaggeletterden en mensen die tot de LHBT-gemeenschap horen. Daarom hebben we in deze inclusie-agenda speciale aandacht voor deze inwoners.

  Het vaststellen van een inclusieagenda betreft formeel een collegebevoegdheid maar vanwege het belang voor de samenleving en het politieke gewicht wordt er instemming gevraagd. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de uitvoering van de agenda opgepakt samen met inwoners, belangenorganisaties en maatschappelijke instellingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Door de vestiging van een gemeentelijk voorkeursrecht wordt voorkomen dat in de zoekgebieden grondspeculatie en prijsopdrijving kan plaatsvinden. Daarnaast geeft het de gemeente de mogelijkheid haar regierol bij ruimtelijke ontwikkelingen te behouden alsmede ongewenste ontwikkelingen te voorkomen die de gemeentelijke opgave kunnen frustreren.

  Met het voorkeursrecht krijgt de gemeente een eerste recht van koop en een betere uitgangspositie op de grondmarkt. Op basis van een uitgevoerde verkenning worden drie zoekgebieden in het buitengebied aangewezen:

  1.         locatie ten zuiden van de kern Leusden

  2.         locatie ten noordoosten van de kern Achterveld

  3.         locatie ten noordwesten van de kern Achterveld

   

  Deze Ronde wordt niet live uitgezonden.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad stelt jaarlijks vóór 15 november de begroting vast voor het komende begrotingsjaar en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

  Dankzij een aantal onverwachte voordelen uit de meicirculaire, is de begroting vooralsnog sluitend tot en met 2023. College signaleert onzekerheden die nog geen financiële vertaling hebben gekregen. De structurele financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog lastig in te schatten. Ook zijn wij in afwachting van de resultaten van de herijking van het gemeentefonds vanaf 2022. Daarnaast hebben onvoorspelbaarheden binnen het sociaal domein nog altijd een forse financiële impact.

  RV Septembercirculaire

  RV Financiële beleidskaders grondbedrijf

  In het grondbedrijf en in het bijzonder de grondexploitaties gaat veel geld om. Tientallen miljoenen aan lasten en baten is eerder regel dan uitzondering. De looptijd van een grondexploitatie is zo maar een aantal jaren. Over zo’n periode kunnen zich onverwachte ontwikkelingen voordoen met (grote) financiële gevolgen.

  Het is tijd om het financieel beleidskader uit 2015 de actualiseren omdat de gemeente sinds 2016 te maken heeft met aangescherpte regelgeving met betrekking tot grondexploitaties én omdat in het voorjaar de Nota Grondbeleid 2020 is vastgesteld.

  Met dit voorstel stelt de raad 21 - “eigen” - financiële beleidskaders vast binnen de ruimte die de verslagleggingsvoorschriften ons geven. Onze eigen beleidskaders zijn daarmee richtinggevend, daar waar we keuzevrijheid hebben en ondersteunend, daar waar er al specifieke voorschriften bestaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...