Informatieronde 21 juni 2017 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 5) met de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
  vergroten verkleinen laden...
 • 3.1

  RV Kaderbrief 2018

  Raadzaal, Besluitvormend
  Het college doet met de kaderbrief voorstellen voor de programmabegroting 2018-2021. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de kaderbrief, en daarmee het bestedingsvoorstel nieuw beleid 2018, de belastingmaatregelen 2018, en de te hanteren rentepercentages in de begroting 2018-2021.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met de Voorjaarsnota brengt het college de raad tussentijds op de hoogte over de financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. Het college stelt de raad voor de Voorjaarsnota 2017 vast te stellen en het voorlopig negatieve begrotingsresultaat te onttrekken aan de algemene reserve. Ook stelt het college voor kredietkapitalen beschikbaar te stellen, begrotingswijzigingen vast te stellen en een reserve “Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut” in te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het vaststellen van de jaarstukken is een bevoegdheid van de Raad. Het college stelt u voor de jaarstukken 2016 vast te stellen. De jaarstukken sluiten met een positief resultaat. Het college stelt voor een bedrag hiervan te storten in de algemene reserve grondbedrijf, een bedrag te reserveren voor specifieke doeleinden zoals benoemd in de jaarstukken, een bedrag te storten in de reserve sociaal domein en het resterende overschot te storten in de algemene reserve (basisdeel).
  Voorafgaand aan de informatieronde heeft de Auditcommissie overleg gehad met de accountant naar aanleiding van het controleverslag. Dit verslag wordt toegevoegd aan de stukken zodra dit bekend is.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)