Informatieronde 22 juni 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De individuele studietoeslag is een toeslag binnen de bijzondere bijstand en is bedoeld voor studenten met een lichamelijke of psychische beperking, die daardoor naast hun studie niet kunnen werken. Voorgesteld wordt de betreffende Verordening vast te stellen, waarmee criteria voor toekenning worden verruimd en de maandelijkse toeslag wordt verhoogd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerp bestemmingsplannen Waswater, (Waterlooweg 36) en Huis Ingeborg (Paradijsweg 15), om hiermee duurzaam nieuw gebruik van de beide percelen mogelijk te maken. De inrichtingsvoorstellen met de bijbehorende beeldkwaliteitscriteria zijn door Den Treek Henschoten opgesteld, en zijn voorgelegd aan het adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor
  Lococensus-Tricijn), en daarmee in te stemmen met het gepresenteerde meerjarenperspectief 2018 - 2021.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor in te stemmen met het verwerken van de voorgedragen maatregelen van model 3 in de verdere planvorming voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Hamershof, en de benodigde middelen voor de aanleg van de voorgedragen maatregelen op te nemen als integraal onderdeel van de kredietaanvraag voor de herinrichting. Met deze maatregelen beoogt het college de verblijfskwaliteit rondom het nieuwe ‘Huis van Leusden’ te vergroten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van de raad is er een brede maatschappelijke discussie gevoerd over de vraag of groei van Leusden na 2025 nodig is om een vitale en krachtige gemeente te blijven.

  Het college vraagt de raad in dit raadsvoorstel om een aantal strategische keuzes te maken. Daarmee wordt duidelijkheid gecreëerd over of en tot welke omvang Leusden wil groeien, kan er bepaald worden wat de inzet richting de provincie Utrecht zal zijn om beleidsmatigs ruimte te creëren voor het uitvoeren van uw beslispunten, en kan het college de twee omgevingsvisies gaan formuleren en uitwerken. Deze visies zullen in de huidige raadsperiode ter besluitvorming worden voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor een zienswijze in de dienen waarbij onderschreven wordt dat de Regionale Ruimtelijke Visie als middel moet dienen om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor woningzoekenden en bedrijven, dat Leusden een Brede Maatschappelijke Discussie heeft gehouden waaruit naar voren is gekomen dat er draagvlak is voor blijvend bouwen aan een beheerste groei (gerelateerd aan de eigen woningbehoefte), en dat het college ieder jaar de woningbehoefte monitort en de resultaten hiervan rapporteert aan de gemeenteraad. De visie zal in december ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de regiogemeenten.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)