Informatieronde 30 november 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor de gronden van de locatie de Larikslaan te activeren door de Bouwgrond in exploitatie (BIE-grex) vast te stellen en hiermee haar kostenverhaal te regelen. Het voorstel is de geraamde financiële gevolgen van de vennootschapsbelasting en een voorgestelde voorliesvoorziening te dekken vanuit de algemene reserve van het grondbedrijf.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor de “Financiële verordening gemeente Leusden 2017” vast te stellen. Het vaststellen van de geactualiseerde financiële verordening dient om kaders te scheppen voor het financieel beleid, financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie die in de dagelijkse praktijk goed hanteerbaar zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor artikel 3, eerste lid, van de Verordening adviescommissie bezwaarschriften te wijzigen. Met het benoemen van alle huidige voorzitters en leden van de vier commissies in alle vier de gemeenten wordt een grote vervangingspoule gecreëerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerp gewijzigde begroting 2017-1 en ontwerp gewijzigde begroting 2018- 1 en daarmee in te stemmen met een verhoging van de eigen bijdrage (gemeentelijke bijdrage) als gevolg van een verhoogde asielinstroom en het spreekuur genitale verminking. Het voorstel over deelname in een coöperatie is aangehouden door de GGDru.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied 2009, Uitbreiding Zandbrinkermolen en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen, met inachtneming van de nota zienswijzen. De vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan is erop gericht om een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken bij Wolswinkel mengvoeder.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbrief van het college als reactie op de vraag van Stichting “De Boom” om medewerking aan de plannen voor Langesteeg – Tabaksteeg-Zuid en daarmee in te stemmen met de realisatie van 28 woningen ten zuiden van Tabaksteeg t.b.v. een grondruil waarmee Stichting “De Boom” alle gronden van Heijmans Vastgoed BV en Osinga en vervolgens die van andere ontwikkelaars in de Langesteeg verwerft.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Regionale Ruimtelijke Visie en de daarin vastgelegde kwaliteiten van de regio, met uitzondering de tekstdelen waarin Leusden wordt genoemd als onderdeel van het regionale hart waarin nieuwe bouwlocaties moeten worden gevonden. Ook wordt de raad voorgesteld de RRV te hanteren als één van de bouwstenen voor eigen (ruimtelijk) beleid en de hoofdprincipes in de RRV voor wat de woningbehoefte na 2030 te duiden op de door het college voorgestelde wijze.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)