Informatieronde 06 december 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  Deze avond is er een extra tafel voor het stedenbouwkundigplan Maanwijk. De presentatie Maanwijk kunt u nakijken bij de Uitwisseling van 22 november jl.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 5) met de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
  Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor om de Verordening Jeugdhulp 2019 en de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2019 vast te stellen. Beide verordeningen zijn aangepast naar aanleiding van veranderingen in de wet- en regelgeving, onjuistheden en gerechtelijke uitspraken. Er is in het voorstel een voorbehoud gemaakt in het kader van de eigen bijdrage systematiek. Inmiddels is de algemene maatregel van bestuur met daarin de aangepaste eigen bijdrage systematiek gepubliceerd en daarmee is het voorbehoud niet langer nodig.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad opnieuw voor om de Najaarsnota 2018 vast te stellen. In de raadsvergadering van 8 november jl. is besloten de tekorten in het Sociaal Domein in de begroting 2019 te verwerken. De Najaarsnota moest hierop worden aangepast en opnieuw ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. De Najaarsnota geeft een actueel beeld van de begrotingspositie van Leusden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt de raad voor om de Belastingverordeningen 2019 vast te stellen. In de belastingverordeningen zijn (tarief)wijzigingen voor 2019 verwerkt die door de raad moeten worden vastgesteld. De tarieven wijzigen onder andere door de inflatie. De raad heeft onlangs besloten om de hondenbelasting op termijn af te schaffen. De tarieven van de hondenbelasting zijn hierdoor voor 2019 verlaagd. De OZB-tarieven zijn omgerekend naar aanleiding van de Woz-hertaxatie. Verder zijn er diverse wijzigingen in de tarieventabel van de legesverordening.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)