Informatieronde 06 september 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffer@leusden.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Zienswijzeprocedure t.a.v. onttrekken gelden aan bestemmingsreserve, uiterlijke termijn is 7 september. Daarom agendering op informatiemarkt op 6 sept., incl. advies zienswijze onder voorbehoud goedkeuring raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ’t Spieghel – zuidrand Ursulineweg vast te stellen overeenkomstig de nota vooroverleg en ambtelijke aanpassingen. Aanleiding voor wijziging is het verzoek om functiewijziging van het bestaande tuincentrum Amersflora en naastgelegen bedrijfsbebouwing en braakliggend terrein.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan Kamp Amersfoort vast te stellen overeenkomstig de nota vooroverleg en ambtelijke aanpassingen. De ontwikkeling heeft als doel Kamp Amersfoort toekomstbestendig te maken als herinneringsplek, waar ook nieuwe ontwikkelingen, zoals educatie en museum, mogelijk zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot de overname van het pand Lisidunalaan 2 door de gemeente als gevolg van het beëindigen van het Recht van Opstal. De raad wordt gevraagd voor de overname €510.000 ter beschikking te stellen. Door de overdracht van het pand aan de gemeente en de betaling aan Humanitas van een volgens de Akte vooraf vastgestelde vergoeding wordt gevolg gegeven aan de in 1998 gemaakte afspraken. Als volledig eigenaar kan de gemeente de kansen en mogelijkheden voor herontwikkeling van het perceel en het pand onderzoeken en tot uitvoering brengen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Verzoek van het bestuur van Den Treek - Henschoten om de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Treekerweg 5 betreft een voormalige boerderij. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken in het Convenant Den Treek Henschoten. Door gelijktijdige behandeling van de procedures in de Coördinatieregel wordt de samenhang tussen het bestemmingsplan en overige vergunningen en besluiten zichtbaar.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
  Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Rossenberg’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Zienswijzenota en ambtshalve aanpassingen. Ook wordt de raad gevraagd het beeldkwaliteitsplan voor locatie Rossenberg als onderdeel van het bestemmingsplan vast te stellen, om zo de beeldkwaliteit van de vrije kavels optimaal te waarborgen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het beleidskader 2017-2018 met maximaal één jaar te verlengen en het college opdracht te geven omtrent een nieuw beleidskader in 2019 voor te bereiden.
  De aanleiding voor de verlenging van beleidskader is de wenselijkheid directe verbanden te leggen met het CUP, de programmabegroting 2019, de samenlevingsakkoorden en de resultaten van het lopende narratief participatief onderzoek naar Saamhorigheid. Het verlengen van het beleidskader geeft de mogelijkheid om in te blijven zetten op de huidige doelen in het Sociaal Domein en tegelijkertijd biedt het ook de benodigde tijd om nieuwe ambities zorgvuldig uit te werken.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de realisatie van Integraal Kind Centrum (IKC) Berkelwijk, hiervoor het investeringsbudget vast te stellen en de financiële middelen ter beschikking te stellen. Het voorlopig ontwerp is gereed en heeft de instemming van Voila, de gemeente en de klankbordgroep.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld zes ruimtelijke projecten in voorbereiding te nemen en de voorbereidingskosten voor deze projecten te activeren. Daarnaast wordt de raad voorgesteld het activeren van voorbereidingskosten van ruimtelijke projecten te maximeren op 375.000 euro, wat ruimte biedt tien projecten tegelijkertijd in voorbereiding te nemen. Ten slotte wordt de raad gevraagd het college van B&W te mandateren om in het vervolg in te stemmen met het activeren van voorbereidingskosten ten behoeve van ruimtelijke projecten, onder de voorwaarde dat deze projecten passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisies.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de Kaderbrief worden beleidsvoorstellen opgenomen die worden verwerkt in de begroting 2019 e.v. De Kaderbrief is de financiële vertaling van het CUP (college-uitvoeringsprogramma) 2018-2022. Behandeling in raad op 13 september 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Uitwisseling

  Raadzaal, Informerend
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van het rapport Haalbaarheidsanalyse MFA De Korf legt het college ter consultatie het duurzaamheids-scenario voor. Het doel van dit scenario is om de functionaliteit van MFA De Korf te behouden, evenals het behoud van de meerwaarde van De Korf voor het functioneren van de Hamershof. Het college wil graag met de raad in gesprek om te kijken of op basis van het onderzoek en de overwegingen, het gekozen voorkeursscenario in de raadsvergadering van 8 november ter besluitvorming kan worden voorgelegd. Op het moment dat het College Uitvoeringsprogramma (CUP) tot stand kwam, waren de onderzoeken nog onvoldoende uitgekristalliseerd in hun consequenties om op grond daarvan een voorstel te doen. Omdat er inmiddels duidelijkheid is ontstaan, is besloten dit voorstel nu in concept gelijktijdig met de Kaderbrief aan te bieden. De financiële consequenties kunnen bij de bespreking van de Kaderbrief worden afgewogen. Definitieve raadsvoorstel wordt op 18 oktober besproken in de informatieronde en de besluitvorming is voorzien op 8 november.
  vergroten verkleinen laden...