Informatieronde 22 februari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de realisering van het werkconcept, onder andere voor de aanleg van de wifi- en netwerkinfrastructuur.
  Om de medewerkers van de gemeente te faciliteren met de werkplek die het beste past bij de werkzaamheden.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de lijst cultuurhistorisch waardevolle objecten. De lijst objecten verankert de cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen en wordt de basis voor het parapluplan 'Cultuurhistorie' en de cultuurhistorische waardenkaart.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld een aanvraag te doen voor Vangnetuitkering 2017 Participatiewet. Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet een budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Gemeenten die op dit budget tekort komen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een Vangnetuitkering vanuit het Rijk. Onze gemeente heeft in het jaar 2017 minder rijksbudget ontvangen dan we aan bijstandsuitkeringen hebben verstrekt. Gezien de voorwaarden, kunnen we in aanmerking komen voor deze Vangnetuitkering.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de AVU-begroting 2019 en daarmee in te stemmen met de voorgestelde financiële kaders. De AVU is een gemeenschappelijke regeling van de Utrechtse gemeenten die zorg draagt voor de verwerking van afvalstromen. De begroting van de AVU voor het jaar 2019 bevat geen ontwikkelingen die instemming met de begroting in de weg staan.
  vergroten verkleinen laden...
 • In overleg met het Presidium is er een vertegenwoordiging vanuit de raad aan de slag gegaan met de verordening.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld geen bedenkingen in te dienen tegen het voornemen om de warenmarkt Leusden te verzelfstandigen en het voorgenomen Instellingsbesluit Warenmarkt Leusden 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • Alle Utrechtse gemeenten hebben een deel van hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke regeling. Op 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De gemeenschappelijke regeling AVU zit in een ontwikkeltraject en daarom biedt zij de aan deze wetswijziging aangepaste gemeenschappelijke regeling nu pas aan. De huidige regeling is niet strijdig met de Wgr zolang er aan de termijnen van het indienen van de financiële stukken wordt voldaan en dat is tot nu toe gebeurd. De gewijzigde regeling is in concept klaar en wordt daarom nu aangeboden aan de gemeenten.
  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Informatieronde

  Raadzaal, Informerend
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de herinrichting van de Hessenweg, waarbij het door de Denktank Achterveld gepresenteerde herinrichtingsplan leidend is. Tevens wordt gevraagd een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van
  € 4.041.000 en het budget ‘groot onderhoud wegen’ structureel met een bedrag van € 15.000 te verhogen.
  Na besluit door de raad wordt de herinrichting door de gemeentelijke projectgroep nader uitgewerkt. Bij de vertaalslag van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp valt vrijwel zeker niet te ontkomen aan het maken van keuzes die in meer of minder mate tot aanpassing van het herinrichtingsplan zullen leiden. Deze vraagpunten/beslispunten worden zowel aan de Denktank als aan de gemeenteraad teruggekoppeld. De verwachting is dat realisatie pas begin 2019 van start kan gaan.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld stellen het fietsplan vast te stellen en
  € 450.000,- voor de uitvoering beschikbaar te stellen.
  Met het maken van een fietsplan wil de gemeente het fietsgebruik binnen de gemeente verhogen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld om geen bedenkingen te hebben tegen de aanleg van een zogenaamde smartstuw bij de bestaande stuw Asschat en hiervoor een incidenteel budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van de structurele gevolgen van de overschrijding in het Sociaal Domein 2017 ontvangt de raad de Meerjarige Financiële Verkenning (MFV). Naast deze concrete aanleiding acht het college het belangrijk om breder te kijken naar de financiële positie van Leusden.
  Uitgangspunt van de MFV vormen de Najaarsnota 2017 en de memo startnota Regeerakkoord. Deze informatie gaf een behoorlijk riante begrotingspositie met een overschot oplopend tot € 1,4 miljoen in 2021. De MFV gaat over de ontwikkelingen die daarna hebben plaatsgevonden.
  De Meerjarige Financiële Verkenning staat geagendeerd voor de informatieronde. Er ligt geen raadsvoorstel ter besluitvorming voor over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Hoog Achterveld” met inachtneming van de Nota Zienswijzen gewijzigd vast stellen, zodat verdere ontwikkeling van het voormalige boerenerf tot knooperf “Hoog Achterveld” mogelijk is. Doel van het knooperf is het combineren van bedrijvigheid met een maatschappelijke functie, het verbeteren van de recreatieve verbindingen en landschapsherstel en vermindering van leegstand van agrarische bebouwing. Met de initiatiefnemers is een overeenkomst gesloten voor de exploitatiekosten waardoor het vaststellen van een exploitatieplan niet noodzakelijk is.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)