Informatieronde 24 mei 2018 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffer@leusden.nl.

  De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:
  - Bibliotheek, mw. Geerdes, spreekt in naar aanleiding van de ingezonden brief over rol bibliotheek in de gemeente (17-4-2018).
  - Dhr. De Vries, spreekt in naar aanleiding van zijn brief over de hoogte OZB in combi met bezwaar eigen ozb (22-3-2018).
  - Historische Kring Leusden, over de waarde van het cultureel erfgoed in Leusden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente is verplicht om haar grondexploitaties minimaal 1x per jaar te actualiseren. Met het actualiseren van de grondexploitaties wordt inzicht gegeven in de ontwikkelingen die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan binnen de grondexploitaties van de gemeente Leusden en wordt er een doorkijk gegeven naar de verwachte toekomstige ontwikkelingen. De raad wordt voorgesteld het rapport “Actualisatie grondexploitaties 2018” en verschillende geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. Daarnaast wordt de raad voorgesteld diverse financiële besluiten te nemen in het kader van de actualisatie.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het college opdracht te geven om de dienstverleningsovereenkomsten voor de uitvoering van de zorgadministratie voor Jeugdhulp en WMO met de gemeente Amersfoort per 1 januari 2019 op te zeggen en uit te besteden aan een commerciële partij middels een Europese aanbesteding. Voor de ontvlechtingskosten wordt de raad gevraagd een budget van €420.000 vast te stellen en deze te dekken vanuit de Algemene reserve.
  vergroten verkleinen laden...
 • Veelal staan de jaarstukken/kaderstukken van verbonden partijen alleen geagendeerd voor de informatiemarkt. Echter gezien de opstartfase van de nieuwe raad, én kennismaking van de raadsrapporteurs met deze verbonden partijen, wordt voorgesteld deze raadsvoorstellen en verbonden partijen stuksgewijs met elkaar door te lopen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2018 en de programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarnaast wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de dekkingsvoorstellen voor de verhoging van de gemeentelijke bijdrage over 2018 en 2019. De zienswijzetermijn sluit op 11 juni 2018.
  De raad heeft op 1 februari 2018 t.a.v. de Kadernota 2019 besloten een zienswijze in te dienen waarin aangedrongen wordt om de urgentie en onvermijdelijkheid van de beleidsbijstellingen, en daarmee gepaarde verhoging van de gemeentelijke bijdrage, beter te onderbouwen. Het bestuur van VRU heeft de zienswijze gedeeltelijk overgenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • GBLT verzorgt in Leusden de heffing en invordering van gemeente- en waterschapsbelasting en de uitvoering van de wet WOZ. Ondanks dat de regeling GBLT voor deze stukken niet voorziet in een verplichte zienswijzeprocedure, wordt de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2017 en de Kadernotitie 2019 van GBLT.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting 2018 van de GGDrU. De beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen passen binnen de budgettaire kaders van de gemeentelijke begroting. De zienswijzetermijn loopt tot 14 juni. De raad heeft op 1 februari 2018 t.a.v. de kadernota 2019 een zienswijze vastgesteld waarin de raad onder andere verzoekt mondeling geïnformeerd te worden over het digitaal dossier.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) verschaft ruim 1.200 mensen met een indicatie Sociale Werkvoorziening passend werk. Bij één van de eigen bedrijven of in groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers.
  De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de jaarrekening (2017) en concept meerjarenbegroting (2019-2022).
  Zienswijzetermijn 28 juni.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor de gemeente o.a. de wettelijke milieutaken, milieudeel omgevingsvergunning en handhaving uit. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2019. De zienswijzetermijn eindigt 25 mei 2018. De RUD is geïnformeerd dat, onder voorbehoud van besluitvorming in de raad van 7 juni, er geen zienswijze zal worden ingediend.
  De raad heeft op 1 februari 2018 t.a.v. de Kadernota 2019 een zienswijze ingediend. De punten uit deze zienswijze worden periodiek geagendeerd door het Algemeen Bestuur van de RUD om de voortgang te rapporteren.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)