Informatieronde 27 juni 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffier@leusden.nl.
  LET OP om 20.00 uur start de rond Herontwikkeling camping Doornseweg naar natuur en woningbouw
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1.b

  Inwonerstafel

  Raadzaal, Besluitvormend
  vergroten verkleinen laden...
 • 2

  20.00 - 23.00 uur Informatieronde

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
  Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/
  vergroten verkleinen laden...
 • Landgoed Den Treek-Henschoten en Vereniging Tiny Waterloo hebben een verzoek gedaan om nieuwe natuurwaarden te
  scheppen en de huidige recreatieve bestemming (camping) van het perceel Doornseweg 29b weg
  te bestemmen. Om dit plan te kunnen verwezenlijken en te financieren verzoeken zij maximaal 20 Tiny Houses
  (kleinschalig / op een kleine footprint en duurzaam wonen) op een deel van het perceel mogelijk te maken. De raad wordt voorgesteld geen bedenkingen te hebben voor het door het college in behandeling nemen van dit verzoek en voorgesteld aan uitwerking van dit verzoek vier randvoorwaarden mee te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Heijmans heeft zich bij de gemeente gemeld met een bouwinitiatief voor woningbouw Maanwijk, ‘kopje Leusden-Zuid’. Een intensief participatieproces is een onderdeel van de procedure. Gedacht wordt aan kwalitatief hoogwaardige woningbouw voor deze entree van Leusden.
  De vraag aan de raad is het VO stedenbouw te onderschrijven, zodat de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet kan worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Op verzoek van de raad, mede op advies van de werkgroep Financiële Verantwoording, van de gemeente Leusden is de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in april 2018 een onderzoek gestart naar het risicomanagement in het sociaal domein. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het huidige beleidskader Sociaal Domein loopt af. Het college wil doorgaan met wat goed gaat, met extra aandacht voor thema’s die dat nodig hebben. De vraag aan de raad is een nieuw beleidskader en de meerjarenbegroting voor het brede programma Sociaal Domein vast te stellen.
  Zorgkosten zijn in 2018 en 2019 sterk gestegen, daarvoor is een beroep gedaan op de reserve. Met een specifieke reserve voor het sociaal domein worden de financiële resultaten vanaf 2020 inzichtelijker. Het saldo van die reserve wordt aangevuld met een bedrag van € 800.000,-
  vergroten verkleinen laden...
 • Het vaststellen van de jaarstukken 2018 van de gemeente Leusden is een wettelijke plicht. Dat moet voor 15 juli. De raad ontslaat daarmee het college van de aansprakelijkheid voor het financiële beheer over die periode (dechargeren).
  Er is een positief resultaat van € 255.000,- In de jaarrekening 2018 zijn verschillende toevoegingen en onttrekkingen in de reserves opgenomen. Ook daar gaat de raad over.
  Het wachten is nog op de controleverklaring van de accountant over de verantwoording van de zorgkosten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college vraagt de raad de voorjaarsnota 2019 vast te stellen inclusief het beschikbaar stellen van een aantal kredieten. Het voorstel is het negatieve begrotingsresultaat van € 1.153.100 te onttrekken aan de algemene reserve. En dat vanaf 2020 te betrekken bij de scenario’s dekking tekort Sociaal Domein.
  vergroten verkleinen laden...
 • 2.e

  RV Kadernota 2020-2022

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)