Informatieronde 28 november 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 12 december vergadert de raad over het voorstel het bestemmingsplan ‘Ursulineweg 30’ vast te stellen, met als doel het beoogde gebruik (en daarmee de beoogde verkoop) als burgerwoning van het pand Ursulineweg 30 mogelijk te maken. Na vaststelling door de raad is het pand niet langer gekoppeld aan het bedrijfspand op Ursulineweg 32.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld de geactualiseerde verordening adviescommissie bezwaarschriften vast te stellen. Deze geactualiseerde verordening houdt rekening met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WRNA) en is in lijn gebracht met de verordeningen van de bezwarencommissies van de andere BLNP-gemeenten. Het is de bedoeling dat de vier bezwarencommissies, voor zover mogelijk, geleidelijk steeds verder in elkaar schuiven.
  vergroten verkleinen laden...
 • 2.c

  RV Rioleringsplan

  Vergaderlocatie, Openbare bespreekpunten
  Water is een kostbaar goed en dat vraagt om een gedegen beheer. Bovendien, de inzameling en afvoer van afvalwater via de riolering levert een grote bijdrage aan de volksgezondheid. Gemeenten hebben dan ook een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, voor hemelwater en voor het grondwater. Om dat goed te blijven doen wordt de raad gevraagd in te stemmen met het gemeentelijke rioleringsplan 2019-2023 én om een bijstelling van de rioolheffing.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 3.a

  20.30-21.15 RV Herijking Duurzaamheidsagenda 2019 - 2022

  Vergaderzaal 0.35-0.36, Openbare bespreekpunten
  Herijking Duurzaamheidsagenda
  Op basis van de ervaringen uit de evaluatie werd een herijking opgezet. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers en ambtenaren spraken hun ambities uit en gaven aan welke lopende activiteiten op het gebied van duurzaamheid zichtbaar gemaakt moeten worden.
  De raad wordt voorgesteld de herijking van de dynamische Duurzaamheidsagenda te bekrachtigen. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de vergroting van het Fonds van de Duurzaamheidsleningen in 2020 en 2021, jaarlijks met € 100.000, in een tijdelijk ‘doorlopend krediet’ tot en met 2030, en de kosten hiervan ad € 31.000 te dekken uit de binnen de algemene reserve met aangewezen bestemming gereserveerde middelen voor volkshuisvesting.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Bouwdriest ongewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de nota van zienswijzen. Hierdoor wordt de bouw van 5 rijwoningen en 14 rug-aan-rug woningen mogelijk gemaakt op het perceel van de voormalige boerderij Bouwdriest.
  Bij invoering van een ander plan, meer enkele vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen, worden er geen betaalbare woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Als de locatie niet ontwikkeld wordt, blijft het terrein braak liggen. De eigenaar mag dan één woning bouwen. Het perceel is erg groot voor één woning en de kans om (betaalbare) woningen aan de markt toe te voegen blijft onbenut.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 4.a

  21.15-22.00 RV De Korf

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  De raad wordt voorgesteld De Korf sober en doelmatig op te knappen zodat het de komende 8 jaar op de huidige wijze gebruikt kan worden. Daarnaast wordt raad gevraagd in te stemmen met het verkennen van toekomstige herontwikkeling van MFA De Korf. De locatie biedt kansen voor meer woningen in het centrum maar ook voor andere functies. Herontwikkeling in de toekomst kan ook voordelen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit in het Hart van Leusden en voor klimaatneutraal bouwen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het raadsvoorstel Najaarsnota en het raadsvoorstel Belastingverordeningen worden in één ronde besproken.
  vergroten verkleinen laden...
 • -

  RV Belastingsverordeningen 2020

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  De raad wordt voorgesteld de verordeningen vast te stellen voor de gemeentelijke belastingen en heffingen in 2020. De raad heeft eerder besloten de OZB te verhogen, leges in te voeren voor het verstrekken van verklaringen omtrent vergunningvrij bouwen en de tweede stap van de gefaseerde afschaffing van de hondenbelasting uit te stellen. Als gevolg van de inflatie is een stijging van de tarieven van 2% opgenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • -

  RV Najaarsnota 2019

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  Met de Najaarsnota wordt de raad op de hoogte gesteld van de financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en voortgang van de financiële begroting. De raad wordt voorgesteld de najaarsnota 2019 vast te stellen. De voorlopige negatieve begrotingsresultaten moeten worden gedekt uit de reserves. Ook wordt er gevraagd in te stemmen kapitaalkredieten beschikbaar te stellen voor de inrichtingskosten van het gemeentehuis, een schrobmachine voor de binnensportaccommodaties, en voor de verbouwing van de Walter van Amersfoortstraat.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)