Informatieronde 23 januari 2020 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Op 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) inwerking getreden. Hierdoor is de Gemeenschappelijke Regeling RWA niet langer up-to-date en kan discussie ontstaan over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de ambtenaren van RWA. Ook waren er nog geen afspraken vastgelegd over de wijze van de betaling van de gemeentelijke bijdragen of voorschotten daarop. De raad wordt gevraagd het college in staat te stellen de wijzigingen van de WNRA te implementeren in de GR RWA en de betaalsystematiek van de gemeentelijke bijdragen te wijzigen, zodat de liquiditeit van Amfors verbetert.

  laden...
 • De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2021 van de RUD Utrecht.
  laden...
 • 2.c

  RV Kadernota 2021 VRU

  Vergaderlocatie, Openbare bespreekpunten
  In de Kadernota 2021 wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van 107.400 geschetst ten opzicht van de begroting 2020. Dit is grotendeels het gevolg van loon-en prijsstijgingen (conform landelijke lijn) en het vervangen van de levensloopregeling als gevolg van bindende collectieve afspraken tussen werkgevers en werknemers. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de Kadernota.
  laden...
 • 2.d

  RV Lidmaatschap Werkgeversvereniging GGDrU

  Vergaderlocatie, Openbare bespreekpunten
  De raad wordt voorgesteld geen zienswijze te formuleren zodat de GGDrU lid kan worden van de werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WGSO). Door deel te nemen aan de WGSO kan de GGDrU haar medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als in de cao Gemeenten.
  laden...
 • Per 1 januari ’20 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), oftewel de Nieuwe Ambtenarenwet, in werking. De Wnra maakt een einde aan het benoemen van ambtenaren als eenzijdige rechtshandeling van het bestuur. Dit raadsvoorstel voorziet erin dat de griffier haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren.
  Omdat de heer De Kloe van maart tot en met juni 2020 andere werkzaamheden uitoefent, wordt voorgesteld om de heer Jansen voor deze periode aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
  laden...
 • 2.f

  RV Toelating nieuw Raadslid

  Vergaderlocatie, Openbare bespreekpunten
  Als gevolg van het ontslag van de heer Overweg is per 1-1-2020 een vacature ontstaan in de gemeenteraad van Leusden. De heer W.H. van den Brink heeft op 6 januari zijn benoeming aanvaard. Op 23 januari oordeelt de commissie geloofsbrieven over de toelating van heer Van den Brink. Op 6 februari zal de heer Van den Brink beëdigd worden.
  laden...
 • 2.g

  RV Kadernota GGDrU 2021

  Vergaderlocatie, Besluitvormend
  De kaderbrief schetst de belangrijkste ontwikkelingen voor gemeenten en de GGDrU op het gebied van publieke gezondheid en veranderde wetgeving. De Kadernota vormt het kader voor de ontwerpbegroting 2021. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en daarmee in te stemmen met de Kadernota.
  laden...
 • 3

  Informatieronde

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  laden...
 • De firma Heijmans Vastgoed heeft het voornemen om in Leusden-Zuid een nieuwbouwwijk onder de naam 'Maanwijk' te realiseren. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld.
  Het plan is door de minister aangewezen als bestemmingsplan “met verbrede reikwijdte” en maakt deel uit van de 17e trance Crisis- en Herstelwet (Chw).
  Het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Maanwijk heeft ter inzage geleggen. Hier zijn 8 reacties op ontvangen onder andere over verkeersontsluiting en -hinder, industrielawaai, de faunapassage en groenzone.
  De raad wordt voorgelegd om het Chw-bestemmingsplan verbrede reikwijdte “maanwijk, Leusden-Zuid gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen.
  In de Uitwisseling op 9 januari heeft college de raad geïnformeerd over de beeldkwaliteit van de bebouwing langs de Groene Zoom.
  laden...
 • 4.

  Informatieronde (parallel)

  Raadzaal, Openbare bespreekpunten
  laden...
 • Geluidopname bespreking vast. ver. WMO en Jeugd 2020


  De raad wordt gevraagd de verordening Maatschappelijke Ondersteuning en de verordening Jeugdhulp vast te stellen. Aanpassingen zijn nodig om de verordeningen in lijn te brengen met veranderende regelgeving gerechtelijke uitspraken. Daarnaast biedt het de kans wensen vanuit beleid, adviesraden en uitvoering mee te nemen. Met het vaststellen van de verordeningen is de gemeente in staat de zorg en hulp aan onze inwoners te borgen en te continueren

  laden...
 • Op verzoek van de gezamenlijke gemeenteraden van de regio Amersfoort is door de samenleving advies gegeven over de richting van de Strategische Agenda voor de regio Amersfoort voor de periode 2019-2022. Door de gemeenteraden in de regio Amersfoort zijn kaders en randvoorwaarden over de drie gekozen onderwerpen meegegeven.
  De gemeenteraad wordt gevraagd de (deel)adviezen op de Strategische Agenda te plaatsen. Een groot deel van de deeladviezen past niet (geheel) binnen de gestelde kaders. Van deze deeladviezen wordt de haalbaarheid onderzocht. Op basis van de uitkomsten van deze nadere onderzoeken vindt definitieve agendering plaats. Besluitvorming op een aantal onderwerpen is aan het college. De raad wordt over de voortgang hiervan geïnformeerd. Over een aantal onderwerpen wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, zeker als financiële aspecten aan de orde zijn.
  laden...
 • laden...
 • De provincie Utrecht werkt aan de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij worden inwoners, ondernemers, diverse maatschappelijke organisaties en kenniscentra betrokken om na te gaan wat belangrijk is voor de provincie op de lange termijn.
  Verder wordt de gebiedsgerichte uitwerking afgestemd met de partners in 3 bestuurlijke regio's (U16, Amersfoort en Foodvalley).
  De concept Ontwerpen van de Omgevingsvisie en -verordening zijn op 17 december 2019 vastgesteld.
  Tot 30 januari’20 kunnen de regio’s reageren op de voorstellen.

  Meer informatie op de site van de provincie Utrecht:
  - https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/
  - https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/nieuws/nieuwsberichten/omgevingsvisie-verordening-stap-dichterbij/
  laden...