Presentatie-avond 30 maart 2017 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Kamp Amersfoort wil vernieuwen om speler in het doorgeven en bewaken van het oorlogs-erfgoed te zijn en te blijven. De raad krijgt nadere informatie over het ontwerp, het vergunningentraject en de vervolgstappen informeren.

  Kamp Amersfoort verzorgt op zaterdagochtend 1 april a.s. op locatie ook een presentatie van de vernieuwingsplannen. Aansluitend is er een rondleiding. De raad is hier voor uitgenodigd.
  laden...
 • Inhoudelijke verdieping en vooruit kijken.
  Centraal staat het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2017-2018, dat inzicht geeft in de activiteiten voor de komende twee jaar.
  Het uitvoeringsplan Sociaal Domein volgt op beleidskaders zoals die door de raad op 15 december 2016 zijn vastgesteld.
  Verder wordt in gegaan op de persoonsgerichte aanpak rondom mensen met ernstig psychische aandoeningen.
  Tot slot krijgt de raad een toelichting op de Inkoopkaders Wmo en Jeugd 2018.
  laden...
 • laden...
 • In vervolg op de “visie werklocaties Leusden 2030” is gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor De Buitenplaats. In de visie is aangegeven dat in Leusden geen behoefte meer is aan nieuwe grootschalige kantoren, maar wel aan uitbreidingsruimte voor bedrijvigheid. Deze behoefte aan extra bedrijventerreinen in de regio Amersfoort, is in 2016 door de provincie Utrecht onderzocht en bekrachtigd in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie (december 2016). Daarnaast wil de provincie in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) de kantoorfunctie op De Buitenplaats definitief schrappen.
  Op 3 maart is het ontwerpbestemmingsplan
  De Buitenplaats ter inzage gelegd voor zienswijzen. Tot vrijdag 13 april 2017 kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen.
  laden...
 • De presentatie gaat over de ervaringen nieuwe werkwijze adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en het Burenakkoord, een initiatief om draagvlak in te zetten bij afwijken van gemeentelijke regels en kaders.
  laden...
 • De raad wil via een Brede in gesprek Maatscahppelijke Discussie met de samenleving over “wat is nodig voor het behoud van een vitaal en krachtig Leusden na 2025?”
  Hiertoe wordt een aantal scenario’s ontwikkeld.
  In de discussie gaat het niet om het aantal voor- of tegenstaanders, maar om de zwaarte van de argumenten voor of tegen. Op basis van deze argumenten zal het college een integrale afweging maken en op basis hiervan een voorstel aan uw raad doen.
  De scenario’s worden pas verspreid nadat de raad hier op 30 maart 2017 over is geïnformeerd.
  laden...
 • laden...