Informatieronde 03 mei 2017 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De werkgroep jeugdgemeenteraad stelt u voor het college op te dragen de aanbevelingen van de jeugdgemeenteraad over te nemen, en uiterlijk december 2017 per aanbeveling te rapporten op welke termijn deze uitvoerbaar is en wat de financiële gevolgen zijn. Ook stelt de werkgroep voor het college op te dragen de raad en jeugdgemeenteraad jaarlijks te informeren over de voortgang van de aanbevelingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Afvalverwijdering Utrecht (AVU) stelt de raad tot 2 juni in de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen bij de concept-jaarrekening. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stelt de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijzen kenbaar te maken. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) stelt de gemeenteraad in de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2018, die in lijn is met de Kadernota 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • In de gemeenschappelijke regeling GBLT en in artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is voor deze documenten geen zienswijzeprocedure opgenomen. De raad heeft wel de vrijheid proactief - in lijn met het Manifest verbonden partijen - een inhoudelijke zienswijze op de jaarrekening en/of de kadernotitie te geven. Het college stelt voor geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2016 van GBLT en geen zienswijze in te dienen op de Kadernotitie 2018 van GBLT. Op basis van de stukken is er geen aanleiding om een zienswijze bij het dagelijks bestuur van GBLT in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt voor de locatie Spieghelweg 2 opnieuw in te richten teneinde het integraal geschikt te maken voor de functies van milieustraat en gemeentewerf. Door het integreren van twee uitvoerende diensten, wordt het werk efficiënt en doelmatig vanaf één locatie uitgevoerd. Daarnaast stelt het college voor noodzakelijke revitaliserings-werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de functie milieustraat. Het college stelt u verder voor een uitvoeringskrediet van €1.659.100 beschikbaar te stellen en een begrotingswijzing vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) vast te stellen. Het landschapsontwikkelingsplan beschrijft de kwaliteiten van natuur en landschap in de regio Gelderse Vallei, geeft een beleidskader voor een actieve natuur-en landschapsontwikkeling, en is een toetsingskader voor landschappelijke inpassing bij ruimtelijke ontwikkeling. Het LOP heeft als doel het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied door particulieren, instanties en de gemeente.
  vergroten verkleinen laden...
 • Meerdere ontwikkelingen, zoals het verplicht schatkistbankieren, het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), en de aanvullende richtlijnen die de Commissie BBV voor rente heeft uitgevaardigd, maken het noodzakelijk het rentebeleid aan te passen. Het college stelt u voor de “Notitie rentebeleid” vast te stellen met als doel een geactualiseerd rentebeleid voor de gemeente Leusden dat voldoet aan de wet- regelgeving, en het inzicht in de financiële positie van Leusden bevordert door de aangebrachte vereenvoudiging.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)