Spreekrecht

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Het college zorgt voor de voorbereiding, uitwerking en de uitvoering van dat beleid. De gemeenteraad controleert de uitvoering daarvan. De burgemeester is voorzitter van de raad. 

Contact met de raad en invloed uitoefenen op de raad

1. Benader fracties, of raadsleden rechtstreeks:

 • Informeer raadsleden via een e-mail.
 • De e-mailadressen treft u in het linker menu op deze webpagina. 

2. Stuur een mailbericht aan de gemeenteraad via griffier@leusden.nl: 

 • Vermeld duidelijk wat het onderwerp is.
 • Uw brief wordt toegevoegd aan de ingekomen stukken voor de eerstvolgende raadsvergadering.
 • De raad stelt de wijze van afhandeling vast met een besluit bij het agendapunt Vaststellen lijst ingekomen stukken.   

3. Inspreken over een raadsvoorstel tijdens een Inspraakmoment op de BOB-avond:

 • Er is inspraak mogelijk op onderwerpen die op de agenda staan om oordeelsvormende te bespreken tijdens een BOB-avond.
 • De inspraak wordt geprogrammeerd tijdens het inspraakmoment. 
 • U kunt zich aanmelden om in te spreken bij een geagendeerd onderwerp via  griffier@leusden.nl. Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden. 
 • Vermeld duidelijk bij welk raadsvoorstel u wilt inspreken, en namens welke instantie, of namens wie, u wilt inspreken. 

 4. Ga in gesprek met raadsleden over een eigen onderwerp

 • Wilt u een eigen onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad brengen, boek dan een inwonerstafel
 • Tijdens het gesprek aan een inwonerstafel kunt u raadsleden een toelichting geven op een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat.
 • Meld u aan via de griffie, via griffier@leusden.nl.