Informatieronde 28 juni 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Agenda

  Raadzaal, Opening
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
  Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffer@leusden.nl.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 van GBLT. GBLT verzorgt de heffing en invordering van gemeente- en waterschapbelastingen, en de uitvoering van de wet WOZ (Waardering onroerende zaken).
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het nieuwe bestemmingsplan Leusden-zuid gelden per abuis een aantal regels niet meer die voor de ontwikkeling van woningen in het project 'Loysderhoek' van belang zijn. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Leusden-zuid te repareren ten behoeve van woningproject 'Loysderhoek' door regels aan te vullen ten aanzien van parkeren en de positie en grootte van de woningen en bijgebouwen. De raad wordt voorgesteld de bijbehorende zienswijzenota vast stellen en het bestemmingsplan Leusden-zuid, herziening Loysderhoek ongewijzigd vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld de APV te wijzigen naar aanleiding een aanpassing van de Wet aanpak woonoverlast. De wet maakt nu mogelijk dat de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid toekent om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld het resterende krediet van € 2.737.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering, plankosten en toezicht van de tweede en derde fase van de herinrichting van het openbare gebied van de Hamershof, alsmede de aanleg van de verkeersontsluiting van het gebied en de bijkomende plankosten. Op 21 september 2017 heeft de raad een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan voldoen moet worden voordat de raad een besluit neemt over het resterende krediet. Met dit raadsvoorstel geeft het college aan dat aan die voorwaarden is voldaan en vraagt het college om het benodigde krediet om fase 2 en 3 in gang te zetten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het is de bevoegdheid van de raad, en een wettelijke verplichting, om de jaarstukken vast te stellen en voor 15 juli samen met een controleverklaring te verstrekken aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Op de avond van de informatieronde is de controle van de accountant nog niet afgerond. De accountant krijgt na 1 juni de verantwoording over de zorgkosten. Dit betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de definitieve versie van de controleverklaring pas na vaststelling van de jaarstukken aan de raad gestuurd kan worden. Het concept van het accountantsrapport wordt eerder verstrekt. Voorafgaand aan de informatieronde spreekt de werkgroep financiële verantwoording over de Jaarrekening en het concept-accountantsrapport.
  vergroten verkleinen laden...
 • De raad wordt voorgesteld de voorjaarsnota 2018 vast te stellen en daarbij een aantal financiële besluiten te nemen. Door middel van de voorjaarsnota brengt het college de raad tussentijds op de hoogte over de afwijkingen en de voortang van de begroting.
  Daarnaast wordt de raad gevraagd om verschillende kapitaalkredieten beschikbaar te stellen en het beschikbaar stellen van een budget voor het verstrekken van een lening aan de digitale stad.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)