Informatieronde 17 oktober 2019 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren over niet-geagendeerde onderwerpen.

  Van 19.30-19.50 worden er beeldopnames gemaakt. De beelden worden gebruikt ter promotie van Zenzo (maatschappelijk vastgoed), betrokken bij de bouw van het Huis van Leusden. Hierbij wordt geen geluid opgenomen.
  laden...
 • Deze raadsvoorstellen zijn verder niet geagendeerd in een informatieronde.

  Van 19.30-19.50 worden er beeldopnames gemaakt. De beelden worden gebruikt ter promotie van Zenzo (maatschappelijk vastgoed), betrokken bij de bouw van het Huis van Leusden. Hierbij wordt geen geluid opgenomen.
  laden...
 • Na afloop van ieder begrotingsjaar deelt het college de jaarrekening en het jaarverslag met de raad Hierin staat hoe het college de middelen van de gemeente heeft ingezet. Voor het college deze stukken aanbiedt aan de raad, controleert de accountant of de jaarrekening klopt. De raad is opdrachtgever voor de accountant. In het controleprotocol geeft de raad aan waarover zij zekerheid wil en waarover de accountant verslag uitbrengt.
  laden...
 • De eigenaar van de Laapeerseweg 5 vraagt de gemeente om begraven te worden op zijn perceel. De raad wordt gevraagd een bestemming toe te voegen op het agrarische perceel Laapeerseweg 5 ten behoeve van een enkele begraafplaats. Om de locatie als begraafplaats te mogen gebruiken, is eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het is aan de gemeenteraad om gronden voor begraafplaatsen aan te wijzen.
  laden...
 • laden...
 • 3

  Informatieronde

  Raadzaal, Informerend
  laden...
 • In 2017 is de gemeente Leusden overgegaan op een nieuwe manier van afval inzamelen. Het doel hiervan was om steeds minder restafval in te zamelen en steeds meer herbruikbare grondstoffen. In navolging van het Coalitieakkoord is het Nieuwe Inzamelen na een jaar geëvalueerd. Het evaluatierapport ligt nu voor aan de raad.

  Van 20.30-20.45 worden er naast het gebruikelijke videoverslag beeldopnames gemaakt ter promotie van Zenzo (maatschappelijk vastgoed), betrokken bij de bouw van het Huis van Leusden. Hierbij wordt geen geluid opgenomen.
  laden...
 • In januari 2021 wordt het nieuwe hoofkantoor van AFAS in gebruik genomen. Dat betekent dat de verkeersdrukte in de omgeving van dit nieuwe hoofkantoor toeneemt. Het college vraagt de raad daarom om in te stemmen met plannen voor herindeling van het kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. Volgens de plannen wordt het kruispunt omgevormd tot rotonde. Dit moet leiden tot betere doorstroming en een verbeterde verkeersveiligheid.
  laden...
 • Zoals alle jaren is de programmabegroting ook digitaal in te zien in onze begrotingsapp.
  De begrotingsapp is te vinden onder:
  https://leusden.begrotingsapp.nl/programmabegroting-2020
  laden...

Downloaden audiofragment(en)