Presentatie-avond 02 februari 2017 20:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Deze avond vindt de eerste beraadslaging over de profielschets van de nieuwe burgemeester plaats. Na verdiepende gesprekstafels van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn de uitkomsten samengevoegd met input uit de fracties bij het profiel voor de nieuwe burgemeester van Leusden. Op 22 februari staat de definitieve profielschets op de agenda van een bijzondere raadsvergadering, waarbij ook de CdK aanwezig zal zijn.
  laden...
 • laden...
 • De raadswerkgroep Planning & Control presenteert de nadere uitwerking van de werkwijze en instrumenten met betrekking tot de planning & control cyclus. Concreet gaat het over thema avonden rond programma's en het verder verbeteren van begroting, jaarrekening, kadernota en andere rapportages
  laden...
 • In deze rapportage wordt beschreven wat de situatie en ontwikkeling is met betrekking tot werk en werkloosheid bij verschillende doelgroepen in Leusden en de regio. Ook is aangegeven welke maatregelen zijn genomen om meer mensen aan een baan te helpen.
  laden...
 • De exploitatie van MFC Antares is sinds opening verliesgevend. WSL, Voila en gemeenten hebben nagedacht over een pakket maatregelen om de exploitatie en het maatschappelijk gebruik te verbeteren. Op de presentatieavond worden de voorstellen hiertoe gepresenteerd aan de gemeenteraad.
  laden...
 • laden...
 • Voor het onderhoud openbaar Groen is bij de begroting 200.000 euro extra beschikbaar gekomen. Op de avond wordt gepresenteerd op welke wijze dit bedrag kan worden ingezet om de uitvoering te verbeteren. Dit gebeurt op een interactieve wijze de financiële effecten van keuzes of alternatieve keuzes direct zichtbaar kunnen worden gemaakt.
  laden...
 • Als gevolg van het project Hart van Leusden is het belangrijk na te denken over de toekomstige verkeersituatie rond de Hamershof. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de effecten en consequenties hiervan.
  laden...
 • In de raadsvergadering van 27 oktober heeft de raad aangegeven de RIB en de A-stukken eens in de ca.6 weken te willen agenderen. In het presidium van november is afgesproken dit te agenderen op de presentatieavonden.

  In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers. In de RIB gaat over de volgende onderwerpen:

  - Bestemmingsplannen bedrijvenlocaties;
  - Groot onderhoud buitenruimte;
  - Biezenkamp (voortgang, procedures, risico’s);
  - Sociaal Domein;
  - Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE).


  De Lijst A-stukken zal na de raadsvergadering van 26 januari worden toegevoegd.
  laden...